Giá trị bền vững của BAT tại Việt Nam được lan tỏa hơn nhờ truyền thông

Thời gian gần đây, cái tên BAT được nhắc đến nhiều trên những tờ báo uy tín hàng đầu của Việt Nam như VIR, Tiền Phong, Nhịp Cầu Đầu Tư,… thông qua các câu chuyện về đẩy mạnh hoạt động phát triển bền vững của công ty trong thời gian qua.

Vui lòng truy cập các đường liên kết đến những trang báo sau để hiểu thêm về những hoạt động đẩy mạnh phát triển bền vững của BAT tại Việt Nam.

https://www.vir.com.vn/value-sharing-and-opportunities-for-vietnamese-suppliers-in-global-value-chain-84012.html 

https://english.vov.vn/en/society/sustainable-development-continues-to-thrive-in-vietnam-853549.vov 

http://bizhub.vn/news/bats-2020-esg-report-raises-bar-for-environmental-actions_323330.html 

https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/i-3340053 

https://tienphong.vn/huong-den-moi-truong-kinh-doanh-khong-rac-thai-post1328621.tpo 

https://vtc.vn/huong-den-moi-truong-kinh-doanh-khong-rac-thai-ar607942.html 

https://enternews.vn/doanh-nghiep-no-luc-thuc-hien-moi-truong-kinh-doanh-khong-rac-thai-195702.html 

https://congthuong.vn/quan-ly-nha-cung-cap-lam-the-nao-de-tao-ra-gia-tri-lau-dai-156455.html 

max
large
medium
small
mobile