Những con số biết nói

Những nỗ lực trong hành trình hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của BAT Việt Nam đã được thực hiện rõ nét qua chuỗi con số ấn tượng.

Infographic - figures that speak

max
large
medium
small
mobile